ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2563

seameo

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (องค์การซีมีโอ) และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวด รางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “Addressing Plastic Problems for Transforming Communities” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมข้อริเริ่มเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะพลาสติกในโรงเรียนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการในเรื่องระบบการจัดการขยะแบบองค์รวมของโรงเรียน

ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวดเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.seameo.org/Main_programme/213 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม : 2_Info Note_2020SEAMEO-JapanESDAward
3_Submission Form_2020SEAMEO-JapanESDAward

*************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 เมษายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking