ขอเชิญผู้สนใจสมัครตำแหน่งว่างขององค์การยูเนสโก

thainatcom

องค์การยูเนสโกมีหนังสือแจ้งการรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. Director of the Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) นิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาการศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การดำเนินการและพัฒนาโครงการฝึกอบรมและวิจัยด้านการศึกษาเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) รวมถึงมีความเป็นผู้นำ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์การยูเนสโก หัวข้อ Careers หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปยังองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 4 เมษายน 2563 (รหัสตำแหน่ง 4INED0001GI)

2. Director of the Internal Oversight Service ประจำสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ พัฒนศึกษา ตรวจสอบบัญชี นิติศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ (เช่น CIA CPA CA CFE CISA CGAP) จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง มีประสบการณ์การทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี การประเมิน การตรวจสอบภายใน ในระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า 15 ปี ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัคร ทางเว็บไซต์องค์การยูเนสโก หัวข้อ Careers หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปยังองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 (รหัสตำแหน่ง IOS 001)

3. Director of the Division for Gender Equality ประจำสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเพศสถานะ/ สตรีศึกษา พัฒนศึกษา สิทธิมนุษยชน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ การทำงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและ/หรือการเสริมพลังสตรี ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 15 ปี รวมถึงมีประสบการณ์ในการพัฒนา การวางแผน การดำเนินการ การติดตามและรายงานผลโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงทางเพศสถานะ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์องค์การยูเนสโก หัวข้อ Careers หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ไปยังองค์การยูเนสโก ภายในวันที่ 5 เมษายน 2563 (รหัสตำแหน่ง ODG-070)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://en.unesco.org/careers

****************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 มีนาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking