ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence ประจำปี 2563

madanjeet singh 31 1 2563

          ด้วย องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่ดำเนินกิจกรรมในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการแก้ไขปัญหา รวมถึงกระตุ้นให้เกิดจิตวิญญาณทางขันติธรรม และการไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh Prize for the Promotion of Tolerance and Non-Violence ประจำปี 2563 รางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งขันติธรรมของสหประชาชาติ และเป็นเกียรติแก่มหาตมา คานธี ในโอกาสครบรอบ 125 ปี โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลจะมีขึ้นทุก 2 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 เหรียญสหรัฐ

          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าว หากมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล/สถาบันเข้ารับการคัดเลือก ขอความกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่น ๆ ตามที่กำหนดมายังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการส่งใบสมัครไปยังองค์การยูเนสโกต่อไป

รายละเอียดการสมัคร/ใบสมัคร
ดาวน์โหลดที่นี่

กรุณาส่งใบสมัครและเอกสาร มาที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
(วงเล็บมุมซอง “รางวัล UNESCO-Madanjeet Singh”)
กำหนดปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563


หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2628 5646 ต่อ 114

*****************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking