ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

Info.Scholarship brunei 30 1 2563

ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (The Government of Brunei Darussalam Scholarship to Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam) เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำของบรูไนฯ ในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563/2564 โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นบรูไนฯ) และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mfa.gov.bn/bdscholarship2020

******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 มกราคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking