ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน Storytelling Contest on Global Citizenship Education (GCED) ในหัวข้อ “Stories of Global Citizens in My Neighbourhood”

seameo

ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาของซีมีโอ (ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษา) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ แห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) จัดการประกวด Storytelling Contest on Global Citizenship Education (GCED) ในหัวข้อ “Stories of Global Citizens in My Neighbourhood” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่เกี่ยวกับค่านิยมและความจำเป็นสำหรับพลเมืองโลกในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ในการนี้ ศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านภาษาขอเชิญครูผู้สอน และนักศึกษาครู จากสถาบันการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดังกล่าวไปยังผู้จัดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร Click..

**************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 ตุลาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking