ประกาศรับสมัครช่างภาพอาสาสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม EIU Photo Class ครั้งที่ 17

APCEIU 9 9 2562ด้วยศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia – Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) ภายใต้การอุปถัมภ์ขององค์การยูเนสโก ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ มีกำหนดจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ (Education for International Understanding Photo Class – EIU Photo Class) ระหว่างวันที่ 13 – 18 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ อายุระหว่าง 15 - 18 ปี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความแน่นแฟ้นและความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนบุคคลทั่วไปผู้สนใจเข้าร่วมเป็นช่างภาพอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 1 คน โดยศูนย์ APCEIU จะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญด้านเทคนิคการถ่ายภาพ
2. สามารถให้คำแนะนำและถ่ายทอดเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
3. มีทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
4. สามารถเป็นผู้ประสานงาน และให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สนใจ โปรดติดต่อ คุณวรกัญญ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-628-5646 ต่อ 114 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กันยายน 2562

FOLLOW US
f1.1 ff3.3 ff2.2

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking