สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Development)

seameo

          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Policy & Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ ตลอดจนการประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น จะต้องมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี (นับถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562) สำเร็จการศึกษาในสาขาการจัดการศึกษา เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง ตามรายละเอียดที่แนบด้านล่าง

          ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562

1. Post description_PO1Post description_PO1Post description_PO1 
2. Privileges of Professional StaffPrivileges of Professional Staff
3. Extracted Staff Rules_PSExtracted Staff Rules_PS
4. Application Form-PS 9-9-25624_Application Form-PS

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 กันยายน 2562

FOLLOW US
f1.1 ff3.3 ff2.2

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking