ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan ESD Award ประจำปี 2562

seameo japan 23 7 2562 
          สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จัดการประกวดรางวัล SEAMEO-Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “Building Peace in Schools and Communities” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสันติศึกษา และการพัฒนา ที่ยั่งยืนในโรงเรียนและชุมชนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อริเริ่มและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบูรณาการสันติศึกษาในการดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

           ในการนี้ ผู้จัดขอเชิญสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา ตลอดจนโรงเรียนด้านอาชีวศึกษา ส่งโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โดยโรงเรียนที่สนใจจะต้องส่งผลงานโดยตรงไปยังสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2562 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2019SEAMEOJapanESDAward และสอบถามรายละเอียดได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม :
1_InfoNote_2019_SEAMEO-Japan ESD Award
2_Flyer_2019SEAMEO-JapanESDAward
3_Submission Form_2019SEAMEO-JapanESDAward

*******************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 กรกฎาคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking