ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Archaeology and Fine Arts – SEAMEO SPAFA) หรือศูนย์ซีมีโอสปาฟา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินงานในฐานะศูนย์ระดับภูมิภาคขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือองค์การซีมีโอ (SEAMEO) คุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีสาขาโบราณคดี/วิจิตรศิลป์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ด้านการสอนและหรือทำวิจัยมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซีมีโอสปาฟา และมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี และมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

     ใบสมัครผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสปาฟา
     ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอสปาฟา
     Centre Director_SPAFA

******************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 ธันวาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking