SEAMEO MOE            ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for STEM Education) หรือศูนย์ SEAMEO STEM-ED โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

          ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 392 4021 ต่อ 1117 ภายในวันที่กำหนด (หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

           ผู้สนใจสามารถคลิกเพื่อดู รายละเอียด และ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 ธันวาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking