สรุปผลการประชุมหารือทางวิชาการว่าด้วยอนาคตการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Technical Consultation Meeting on Future of Education for Sustainable Development)
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ESD1ESD2ESD3ESD4ESD5ESD6Downloadเอกสาร

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking