acmecs1 4 6 2561
acmecs2 4 6 2561
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการประชุม
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการเตรียมการจากประธานคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมฯ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสารัตถะ ด้านพิธีการและอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัยและจราจร ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านอำนวยการ
นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายเตรียมการจัดการประชุมโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์เชิงรูปธรรมที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ประชาชนไทย รวมถึงประเทศสมาชิกในภูมิภาคโดยรวม และขอให้มีการบริหารจัดการที่ดีระหว่างช่วงการประชุม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ ACMECS และขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้นำจากประเทศเพื่อนบ้านที่จะเข้าร่วมการประชุม การประชุมผู้นำ ACMECS ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ ให้ความสำคัญเรื่อง "ความเชื่อมโยง” คือ การอาศัยความร่วมมือภายใต้ ACMECS เพื่อก่อให้เกิด
(1) การเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน แบบไร้รอยต่อ
(2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศสมาชิกคล่องตัวขึ้น และ
(3) การสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มประเทศสมาชิก ACMECS เติบโตไปพร้อมกัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคและอาเซียน
นอกจากนี้ ACMECS ยังจะเป็นกรอบความร่วมมือที่เชื่อมโยงกับมิตรประเทศและองค์กรนอกภูมิภาคที่สนใจจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกได้อีกด้วย ทั้งนี้ ในวันที่ 5 เมษายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ACMECS เพื่อยกร่างแผนแม่บท ACMECS ครั้งที่ 3 ซึ่งจะระบุแนวทางการดำเนินงานภายใต้ ACMECS เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง และนำเสนอร่างแผนแม่บทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 รับรองต่อไป
อนึ่ง ไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ACMECS เมื่อปี 2546 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย โดยมีการประชุมผู้นำ ACMECS แล้ว 7 ครั้ง และไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวแล้ว 1 ครั้ง เมื่อปี 2548 ที่กรุงเทพมหานคร
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม : Info ACMECS
  ACMECS Exsum
*********************************************
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 มิถุนายน 2561

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking