องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือแจ้งการรับสมัคร Young Professionals Programme ประจำปี 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถได้รับโอกาส
เข้าร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี

 

คุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือสัญชาติของประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก
2. อายุไม่เกิน 32 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 หรือเกิดในปี พ.ศ. 2529)

3. สำเร็จการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานของยูเนสโก
เช่น การศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วัฒนธรรม การสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมาย

การเงินและบัญชี เป็นต้น

4. มีทักษะเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส หรือทั้งสองภาษา
5. มีความเป็นเลิศและมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายหลักขององค์การ
ยูเนสโก

 

ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัคร ประวัติโดยย่อ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาฝรั่งเศส) พร้อมเรียงความ (ภาษาไทย) หัวข้อ “บทบาทของเยาวชนในสหัสวรรษแห่งดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มายังสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกซ์ไปยัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ระบุหัวข้อ การสมัคร Young Professionals Programme) ภายในวันที่        

1 กรกฎาคม 2561 เพื่อพิจารณาเสนอชื่อไปยังองค์การยูเนสโกพิจารณาในขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

 

Application form  Download>>

YPP 2018 Template List Candidates Download>>

Call YPP 2018 Eng. Download>>

 

 

*****************************

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2561

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking