ด้วยองค์การยูเนสโกประกาศรับสมัครตำแหน่งว่างAssistant Director-General (ADG) for Administration and Management”เพื่อทำงานในแผนกบริหารและจัดการ ณ สำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยผู้สนใจสมัครต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยในสาขาบริหารธุรกิจหรือบริหารภาครัฐ สาขาการจัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย์ สาขาการบริหารการเงิน สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานที่แสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการบริหารงานในองค์กรระหว่างภาครัฐบาล และองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่ใช่ของรัฐบาล ตลอดจนมีคุณสมบัติด้านอื่นๆ อย่างเหมาะสมตามที่องค์การยูเนสโกกำหนด

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของยูเนสโก https://careers.unesco.org/careersection/2/jobdetail.ftlตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน 2561โดยองค์การยูเนสโกจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป   

------------------------------------

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

27 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking