คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission: MIC) ออกประกาศที่ 7/2018 ณ วันที่ 20 เมษายน 2561 เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา โดยเมียนมาอนุญาตให้ต่างชาติลงทุนด้านการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรนานาชาติ โดยนักลงทุนสามารถจัดตั้งโรงเรียนได้ 5 ประเภท ได้แก่ (1) โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน (2) โรงเรียนเอกชนสายอาชีวะ เทคนิค ฝึกหัดอาชีพ (3) โรงเรียนเอกชนสำหรับการศึกษาขั้นสูง (4) โรงเรียนเอกชนเฉพาะสาขาวิชา และ (5) โรงเรียนเอกชนที่ได้รับมอบหมายโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง


        ประกาศดังกล่าวกำหนดรูปแบบขอแหล่งเงินทุนที่อนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 3 ประเภท ดังนี้


1. เงินทุนทั้งหมดจากสัญชาติเมียนมา หรือองค์กรสัญชาติเมียนมา
2. เงินทุนร่วมระหว่างคนสัญชาติเมียนมา องค์กรสัญชาติเมียนมา หรือหน่วยงานรัฐเมียนมาที่เกี่ยวข้อง และชาวต่างชาติ องค์กรต่างชาติ หรือหน่วยงานรัฐต่างชาติ
3. เงินทุนทั้งหมดจากชาวต่างชาติ องค์กรต่างชาติ หรือหน่วยงานต่างชาติ


อนึ่ง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนของเมียนมาที่ออกโดย MIC และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ปี 2557 และนักลงทุนจะต้องปฏิบัติตาม ตามประกาศดังกล่าวจนกว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน และการศึกษาสายเทคนิค อาชีวะ ฝึกหัดอาชีพและการศึกษาขั้นสูงจะมีผลบังคับใช้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

 

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

****************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking