ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest – เส้นทางสายแพรไหมผ่านมุมมองของเยาวชน เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเจรจา การสร้างสรรค์ ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมสันติภาพท่ามกลางความหลากหลายทางประชากร  ซึ่งจัดโดยเครือข่าย Silk Road Online Platform ขององค์การยูเนสโก  มีรายละเอียด ดังนี้

         1. เป็นเยาวชนอายุระหว่าง 14 – 25 ปี
         2. อาศัยหรือท่องเที่ยวในเส้นทางสายแพรไหม
         3. นำเสนอภาพถ่ายเส้นทางสายแพรไหมภายใต้หัวข้อหลัก “Reveal the Silk Roads – เผยเส้นทางแพรไหมผ่านวัฒนธรรม (Culture) อนุสรณ์สถาน (Monument) ภูมิทัศน์ (Landscape) และผู้คน (People)
         4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นรูปแบบ JPEG หรือ JPG ความละเอียดอย่างน้อย 1,500 pixels พร้อมคำบรรยาย
         5. สามารถส่งภาพได้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 20 ภาพ
         6. ลงทะเบียนส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ผ่านเว็บไซต์  https://unescosilkroadphotocontest.org/


สำหรับกลุ่มเยาวชนและผู้สนใจสมัครส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โดยการตัดสินจะแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่น 14- 17 ปี และรุ่น 18 – 25 ปี

 

jjJewel Goode UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads Photo Contest FLYER 5 horz

 

 

 

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

17 พฤษภาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking