ศูนย์การศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding: APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 – 28 กรกฎาคม 2561 ณ Seoul และ Inje สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านครุศึกษา อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการศึกษาด้านสันติภาพและการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship Education: GCED) รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถจัดโครงการอบรมดังกล่าวในประเทศของตนได้   
        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ขอเชิญนักการศึกษา/ผู้ฝึกอบรมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น โดยต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอบรมครู อย่างน้อย 5 ปี หรือรับผิดชอบด้านนโยบายการผลิตและพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตร และวางแผนการศึกษา รวมทั้งมีทักษะด้านการพูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก นอกจากนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการขยายผลภายในหน่วยงาน/สถานศึกษาของตนเอง โดยดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับ GCED ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน สำหรับค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ผู้จัดยินดีสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การสอนและค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศไป-กลับ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพ) ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประชุม (Selection Committee) จำนวน 30 คน จากประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ  
         ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ด้วยตนเองจากเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/PKwbHa0EwIaY41Bm1 พร้อมทั้งจัดส่งชื่อ –สกุล ตำแหน่ง (ภาษาไทยและอังกฤษ) และประวัติส่วนตัว (ภาษาอังกฤษ) ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อดำเนินการจัดส่งไปยังศูนย์ APCEIU เพื่อพิจารณาในขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้จัดจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยตรงต่อไป  

เอกสารแนบ


------------------------------------


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking