สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer I (Development) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่  การวางแผนการพัฒนา และการบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานการดำเนินการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ ร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องจากในและต่างประเทศ การจัดทำสรุปผลการประชุมและสัมมนา ตลอดจนการประสานในเรื่องการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีอายุระหว่าง 30 – 50 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี มีสุขภาพแข็งแรง รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งฯ ตามรายละเอียดที่แนบ

    ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

Programme Officer I_description

2_Job Application-PS

3_Extracted Staff Rules_PS

4_Privileges of Professional Staff

*******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
11 เมษายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking