สถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO International Institute for Educational Planning: UNESCO-IIEP) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ “Educational Planning for Crisis Risk Reduction and Forced Displacement” ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม – 3 กรกฎาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เข้าร่วมอบรมด้านการศึกษาในการวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงและบูรณาการมาตรวัดเพื่อจัดการกับประชากรย้ายถิ่นในกระบวนการวางแผนของภาคการศึกษาระดับประเทศ
       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารภาคการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ รวมถึงการศึกษาสำหรับประชากรย้ายถิ่น เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว โดยหน่วยงาน/องค์กรจะต้องจัดตั้งทีม จำนวน 1 ทีม ทีมละ 4 – 6 คน และแต่งตั้งผู้ประสานงานของทีม ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะเป็นลักษณะ face-to-face group
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนเงิน คนละ 550 เหรียญสหรัฐ โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของ IIEP อย่างน้อย 2 สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนเริ่มหลักสูตรฝึกอบรม
       หน่วยงาน/องค์กรผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ http://app.wizehive.com/appform/login/IIEPOnline_Crisis2018 ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561 และสอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานหลักสูตรฯ 

Ms Leonora MacEwen อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

 

------------------------------------


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking