องค์การยูเนสโก ขอเชิญประเทศไทยเสนอโครงการที่โดดเด่นด้านการส่งเสริมความก้าวหน้าทางการศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และองค์กรต่าง ๆ เพื่อรับรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถเสนอโครงการจำนวนสูงสุดได้ประเทศละไม่เกิน 3 โครงการ แบ่งเป็น 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในงาน International Day of the Girl Child ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ขอเชิญหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรทางการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมการเสนอโครงการที่ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถนำมาดำเนินการซ้ำ ปรับลดและขยายโครงการได้ รวมทั้งมีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญของการพิจารณารางวัล ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุไว้ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้


    1) ด้านผลกระทบของโครงการที่สามารถวัดผลได้ในเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณ รวมทั้งส่งผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
    2) ด้านนวัตกรรมของโครงการที่ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรี ซึ่งรวมถึงวิธีการทำงานใหม่ ๆ และการคิดและการปฏิบัติแบบ "นอกกรอบ"
    3) ด้านความยั่งยืนของโครงการที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระดับท้องถิ่น


    ทั้งนี้ สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อไปยังสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และจัดส่งไปยังคณะกรรมการตัดสินรางวัลขององค์การยูเนสโก เพื่อพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายตามลำดับต่อไป

(ศึกษารายละเอียดการสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://on.unesco.org/gweprize และฝ่ายเลขานุการรางวัลฯ Mr Leyong Gao, Section of Education for Inclusion and Gender Equality, UNESCO;โทร +33 1 45 68 17 96 และอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

รายละเอียด>>

------------------------------------


สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
29 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking