ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ร่วมกับผู้แทนกลุ่มนักวิชาการของกระทรวงการวิจัย ฯ ในประเทศต่าง ๆ ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบ SAMFA ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับการทดสอบความชำนาญทางภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อทดสอบทักษะการใช้ภาษาเปอร์เซียใน 4 สาขา ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยจะจัดสอบในประเทศต่าง ๆ ทุก 6 เดือน และกำหนดให้ผลการทดสอบเป็นเงื่อนไขสำหรับการสมัครขอรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117

*************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking