องค์การยูเนสโก ประกาศให้รางวัล UNESCO-Japan ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2561 (UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2018) แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก เพื่อพิจารณาเสนอโครงการและกิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Global Action Programme on Education for Sustainable Development: GAP on ESD) ประเทศละไม่เกิน 3 โครงการ/กิจกรรม เพื่อองค์การยูเนสโกดำเนินการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลฯ ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น แบ่งเป็น 3 รางวัล รางวัลละ 50,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการดาเนินงานด้าน ESD ที่ครอบคลุมในทุกระดับและขอบข่ายด้านการศึกษาและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มีความโดดเด่นด้าน ESD ทั้งในระดับบุคคลหรือระดับหน่วยงาน/สถาบัน/องค์กรทางการศึกษาที่มีการดำเนินงานด้าน ESD มาแล้วอย่างน้อย 4 ปี มีหลักฐานที่แสดงถึงผลลัพธ์และผลกระทบอย่างกว้างขวางเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ลงทุน สามารถนำมาดำเนินการซ้ำ ปรับลดและขยายโครงการได้ รวมทั้งมีความสอดคล้องตามเกณฑ์การคัดเลือกที่ระบุไว้ใน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลง (Transformation) คือ โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของแต่ละบุคคลและสังคมอย่างยั่งยืน
2) การบูรณาการ (Integration) คือ โครงการและกิจกรรมด้านการศึกษาที่พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
3) นวัตกรรม (Innovation) คือ โครงการและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ สามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัคร (เอกสารแนบ) พร้อมแนบเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้สำนักเลขาธิการฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกและ เสนอชื่อไปยังสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และจัดส่งไปยังคณะกรรมการตัดสินรางวัลขององค์การยูเนสโก เพื่อพิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้ายตามลำดับต่อไป (ศึกษารายละเอียดการสมัคร และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://en.unesco.org/prize-esd และฝ่ายเลขานุการรางวัลฯ Ms. Miriam Tereick, Section of Education for Sustainable Development and Global Citizenship, Education Sector; โทร +33 1 45 68 16 68 และอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

**********************************

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
9 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking