ด้วย องค์การยูเนสโกได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการสร้างขันติธรรม การไม่ใช้ความรุนแรง สิทธิมนุษยชน และวัฒนธรรมด้านสันติภาพ ทั้งในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และการสื่อสาร สมัครเข้ารับรางวัล UNESCO-Madanjeet Singh ประจำปี 2561 รางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อเฉลิมฉลองปีแห่งขันติธรรมของสหประชาชาติ และเป็นเกียรติแก่มหาตมา คานธี ในโอกาสครบรอบ 125 ปี การคัดเลือกและมอบรางวัลจะมีขึ้นทุก 2 ปี ผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 2 คน จะได้รับเงินรางวัลรวม 100,000 เหรียญสหรัฐ
          สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประชาสัมพันธ์รางวัลดังกล่าว หากมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล/สถาบันเข้ารับการคัดเลือก ขอความกรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครอื่นๆ มายังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อดำเนินการส่งใบสมัครไปยังยูเนสโกต่อไป

รายละเอียดการสมัคร / ใบสมัคร  
ดาวโหลดที่นี่  
   
ใบสมัครและเอกสาร ส่งมาที่  
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  
ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300            (ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561) 
(รางวัล UNESCO-Madanjeet Singh)      สอบถามรายละเอียดที่ 0 2628 5646 ต่อ 114

 

*********************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 มีนาคม 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking