sema 10

หลักเกณฑ์การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
สมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย)
---------------------------

1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
    นักเรียน/นักศึกษา (ร่วมโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันฯ)
    1.1 เป็นเยาวชนอายุ 16 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
    1.2 กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา
    1.3 มีสัญชาติไทยและมีสุขภาพแข็งแรง
    1.4 มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

   1.5 เข้าร่วมการฝึกอบรมและการแข่งขันได้ตลอดโครงการ(ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการฝึกอบรมการแข่งขัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น มิฉะนั้นสถานศึกษาอาจไม่ได้รับการพิจารณาให้ส่งนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป)

    ***ผู้ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะต้องได้รับการยืนยันจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษาที่มีจำนวนจำกัด ไม่สามารถสมัครเข้ามาโดยตรงได้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้***

2. หัวข้อสุนทรพจน์
หัวข้อ (Theme) ที่ใช้ในการแข่งขันฯ มี 2 หัวข้อ ดังนี้
2.1 “The best way to predict the future is to invent it.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
2.2 “Great artists have no country.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
    ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องไม่ตั้งชื่อเรื่องที่จะพูด (Title) ซ้ำกับหัวข้อของสุนทรพจน์ และขอให้หลีกเลี่ยงการกล่าวพาดพิงถึงพระราชวงศ์ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หรือการเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการเมือง หรือศาสนาใดๆ *หมายเหตุ : กิจกรรมฝึกอบรมฯเชิงปฏิบัติการ และการแข่งขันฯสุนทรพจน์ฯ รอบรองชนะเลิศ ในวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ให้นักเรียน/นักศึกษา เตรียมเรื่องที่จะกล่าวสุนทรพจน์ฯ มา 2 หัวข้อ คือ
1. หัวข้อ “Great artists have no country.” ใช้สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ (วันที่ 20 มกราคม 2561)
2. หัวข้อ “The best way to predict the future is to invent it.” ใช้สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ (วันที่ 21 มกราคม 2561) (*เน้นหัวข้อที่ใช้แข่งขันเป็นหลัก)
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน

การให้คะแนน แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  
1. เนื้อหาสาระของสุนทรพจน์ 40 คะแนน
2. รูปแบบและเทคนิคในการพูด (เช่น กริยาท่าทางและการใช้เสียง) 30 คะแนน
3. ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ 20 คะแนน
4. การตอบคำถาม 10 คะแนน

4. ระยะเวลาและสถานที่ในการจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขัน
       4.1 การจัดโครงการฝึกอบรมฯ และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบรองชนะเลิศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -  21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร
        4.2 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ (รอบชิงชนะเลิศ) จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร
5. วิธีการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
        5.1 นักเรียน/นักศึกษา และครู/อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อ 1. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ ผ่านสถานศึกษาของตน

        5.2 สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครฯ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกและเสนอชื่อนักเรียน/นักศึกษา 1 คน และครู/อาจารย์ 1 คน เท่านั้น
        5.3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 2 คน (รวมครูและนักเรียน) โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายได้ตามช่องทางการส่งใบสมัครด้านล่าง* หรือส่งผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน ได้แก่ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน วันที่ 15 มกราคม 2561
        5.4 สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างเว็บไซต์ หรือติดต่อขอใบสมัครผ่านหน่วยงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องตามสังกัดของตน
(*ช่องทางการส่งใบสมัคร สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์. 02 628 5646 – 8 ต่อ 122, 123  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
6. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมฯ และหลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
6.1 กิจกรรมในโครงการฯ ได้แก่
6.1.1 การฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเรียนรู้ทักษะ และฝึกฝนการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพก่อนเข้าสู่เวทีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ
6.1.2 การจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ รอบรองชนะเลิศ
6.2 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
         ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
               รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
               ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “The best way to predict the future is to invent it.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที (ในรอบนี้ จะแบ่งห้องแข่งขันฯ ออกเป็น 3 ห้อง มีผู้แข่งขันห้องละประมาณ  23 - 24 คน)
               รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
               คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 15 คน (คัดเลือกมาห้องละ 5 คน) เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ฯ จบแล้วจะต้องตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที (ในรอบนี้จะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ให้เหลือจำนวน 10 คน เพื่อไปแข่งขันต่อในรอบชิงชนะเลิศ)
6.3 หลักเกณฑ์ในการกล่าวสุนทรพจน์ฯ สำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
        ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ 2 รอบ ดังนี้ :
        รอบที่ 1 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า
               ในรอบที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในหัวข้อที่เตรียมมาล่วงหน้า คือ “Great artists have no country.” เป็นเวลา 5 นาที โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 4 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 5 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 6 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที โดยหลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว ให้รอตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสินท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที
        รอบที่ 2 - การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech)
               คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในรอบที่ 1 จำนวน 3 คน เพื่อเข้าแข่งขันในรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะร่วมกันกำหนดหัวข้อดังกล่าว และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 15 นาทีเท่าๆกัน โดยให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์ในรอบนี้เป็นเวลา 3 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ใช้เวลากล่าวสุนทรพจน์ฯ ไม่ถึง 2 นาที 30 วินาที หรือมากกว่า 3 นาที 30 วินาที อาจถูกหักคะแนน และถ้าใช้เวลามากกว่า 4 นาที คณะกรรมการตัดสินจะให้ยุติการพูดทันที หลังจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์จบแล้ว จะต้องตอบคำถามหนึ่งคำถามจากกรรมการตัดสิน ท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 - 2 นาที
7. ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน
    คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้แข่งขันฯ ในรอบชิงชนะเลิศไว้จำนวน 2 คน เพื่อให้เป็นผู้แทน และผู้แทนสำรอง ในนามผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ปี 2561 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 -18 พฤษภาคม 2561 โดยสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จะรับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนที่เป็นผู้แทนประเทศไทยดังกล่าว

โทร. 02 628 5646 – 8 ต่อ 122 โทร. 02 628 5646 – 8 ต่อ 123 (สุเมธ/สุรศักดิ์) โทรสาร 02 628 5649
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ (ร่าง)
หลักเกณฑ์
โครงการ
การเตรียมการ
แบบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
ใบสมัครนักเรียน - นักศึกษา
ใบสมัครครู - อาจารย์
แผนที่โรงแรมจัดกิจกรรม

ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน “หลักการเตรียมความพร้อมในการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชน” โดย ผ.ศ.ปิยนารถ ฟักทองพรรณ* ได้ ที่นี่

pbs 2561

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ธันวาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking