ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery) จำนวน 82 ที่นั่ง และปริญญาตรีด้านทันตแพทย์ (Bachelor of Dental Surgery) จำนวน 22 ที่นั่ง ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 สำหรับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่ไม่ได้ถือสัญชาติประเทศสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) โดยผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 ตุลาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking