ASTIW 4 10 2560

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 10th  ASEAN Science, Technology and Innovation Week (ASTIW) ภายใต้หัวข้อ“Technologies and Innovation Powering Our Future” ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2560 ณ Myanmar International Convention Centre 2 กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งนี้ ในงานดังกล่าวจะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างภูมิภาค การประชุมมุ่งเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายสำหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักวิชาการจากประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้ที่สนใจในสาขาดังต่อไปนี้
•    เทคโนโลยีชีวภาพ
•    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
•    อุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์                 
•    เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
•    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเล
•    วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
•    การวิจัยพลังงานที่ยังยืน
•    เทคโนโลยีเพื่องานด้านอวกาศ
•    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ astiw.org/index.php/conference/

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 ตุลาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking