sema 10

ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่สามารถใช้การได้ในขณะนี้

02-2816370
02-2810565
02-2810953 FAX

เนื่องจากในขณะนี้มีการปรับปรุง ซ่อมแซมเครือข่ายหมายเลขของหน่วยงาน จึงไม่สามารถใช้ได้ครบทุกเลขหมายและได้ทำการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ถ้าหากแก้ไขเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก

******************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking