องค์การยูเนสโก และ Philippine Sports Commission เชิญชวนเยาวชนในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี เป็นผู้นำชุมชนที่มีส่วนร่วมและบทบาทในกิจกรรม การบริหารจัดการด้านสังคมกีฬา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ Sport & the SDGs Youth Funshop โดยผู้จัดจะคัดเลือกเยาวชน 2 คน จากแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเน้นความคิดเชิงบวกและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้มีส่วนร่วมด้านนโยบายกีฬา ความร่วมมือในภูมิภาค และการดำเนินการเพื่อผลักดันให้กีฬาเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่สำคัญและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงแผนปฏิบัติการคาซาน (Kazan Action Plan) ที่เน้นการสร้างประโยชน์จากกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม ยั่งยืน และเกิดสันติภาพ    
เยาวชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.youthandsport.org/thai
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.youthandsport.org/call-for-applications
ชมกิจกรรมความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/youthandsporttaskforce/

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

***********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กันยายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking