sema 10

     ตามที่ ได้มีประกาศสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นั้น

     บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับ ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 นายทีฆายุ วันเนา  
2 นางสาวธิดารัตน์ สุขวิพัฒน์  
3 นายจตุภูมิ เพชรรัตน์  
4 นายก้องภพ เอี่ยมสมบูรณ์  
5 นางสาวถักฝัน อุตมขจรกุล  
6 นางสาวชฎาพันธ์ สุขาทิพย์  

 

       รายละเอียดเพิ่มเติม click here button2

**********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking