ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยอาหารและโภชนาการของซีมีโอ (ซีมีโอเรคฟอน) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Deputy Director for Programme ของศูนย์ฯ ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ ดูแลภาพรวมการดำเนินโครงการและกิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ สนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการศูนย์ซีมีโอเรคฟอน เกี่ยวกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ในอนาคตขององค์การซีมีโอทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาค พัฒนาระบบการจัดการของแผนกโปรแกรม ทบทวนและประเมินผลความสำเร็จของแผนกฯ ทุก 3 เดือน ประสานกับรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของศูนย์ฯ (Deputy Director for Administration) ในเรื่องการฝึกอบรมและการพัฒนาชุมชน รวมถึงการวิจัยและให้คำปรึกษา วางแผนการจัดโครงการและกิจกรรม พร้อมทั้งข้อเสนอการใช้งบประมาณ ตลอดจนสำรวจกิจกรรมที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก มีทักษะด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการเป็นอย่างดีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดทำสิ่งตีพิมพ์ด้านโภชนา/สุขภาพ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการด้านการวิจัย การฝึกอบรม และความช่วยเหลือด้านวิชาการ รวมทั้งมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ตามรายละเอียดดังแนบ click here button2

       ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งประวัติย่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ฉบับภาษาอังกฤษ) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking