sema 10

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปริญญาตรี) จำนวน  1  อัตรา อัตราเงินเดือน  15,000 บาท
คุณสมบัติทั่วไป
       -  มีสัญชาติไทย
       -  ไม่เคยถูกจำคุก ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตใด ๆ
       -  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
       -  มีอายุ 22 ปี ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปี  
       -  มีความขยัน อดทน ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบ
  คุณสมบัติเฉพาะ
       -  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในการจัดทำฐานข้อมูล
       -  มีความรู้ภาษาอังกฤษพอสมควร
       -  มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ และสามารถใช้ Internet ในการสืบค้นและรับ – ส่ง ข้อมูลได้เป็นอย่างดี
       -  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานงบประมาณการเงินและบัญชีของโครงการ งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และเผยแพร่เอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติข้อมูลนักเรียนทุน ร่างโต้ตอบหนังสือ จัดเตรียมประเด็นเอกสาร และเตรียมการสำหรับการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุมหรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ Click.. ส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ตั้งแต่วันที่  7 – 11 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
3.  เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
      ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
      3.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
      3.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร อย่างละ 1 ฉบับ
      3.3 สำเนาทะเบียนบ้าน และ  สำเนาบัตรประชาชน  อย่างละ 1 ฉบับ
      3.4 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ Click.. และดาวน์โหลดใบสมัคร Click..

************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking