sema 10

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานสารบรรณ รับ – ส่ง วุฒิ ปวช.,ปวส. หรือปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,440 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
                        1. คุณสมบัติทั่วไป
                           1.1 มีสัญชาติไทย
                           1.2 เพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
                           1.3 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
                           1.4 วุฒิการศึกษาระดับ ปวช,ปวส หรือปริญญาตรี
                           1.5 มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และซื่อสัตย์สุจริต
                        2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                           2.1 มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
                           2.2 มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงานสำนักงานเป็นอย่างดี
                           2.3 มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
                           2.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ มีทักษะในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเป็นอย่างดี

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
อย่างละ 1 ฉบับ
สำเนาวุฒิการศึกษา 
1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล หรือทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

 การรับสมัคร ให้ผู้สมัครมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 1 อาคารสพฐ. 5 ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281 0565 ต่อ 103 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัคร Click..

*************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 สิงหาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking