ด้วย องค์การแผนโคลัมโบเพื่อความร่วมมือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The Colombo Plan) แจ้งว่า เลขาธิการแผนโคลัมโบคนปัจจุบันกำลังจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนเมษายน 2561 และสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบต้องเริ่มกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับตำแหน่งใหม่ 1 ปีก่อนหมดวาระตามข้อกำหนดของคณะกรรมการแผนโคลัมโบจึงต้องการให้หน่วยงานตัวแทนคัดเลือกผู้สมัครสำหรับตำแหน่งเลขาธิการแผนโคลัมโบ 1 คน โดยส่งรายละเอียดประวัติการทำงานและการศึกษาโดยย่อพร้อมประวัติทางการแพทย์ของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อ ไปยังสภารัฐมนตรีแห่งแผนโคลัมโบ (The President of the Colombo Plan Council) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบท้าย หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ (http://www.mfa.go.th/main/th/bulletin/68/78763-สำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขาธ.html) โดยขอให้แจ้งความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกไปยังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทยต่อไป

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 203 5000 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117

CPS Web Ann Attachment

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
13 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking