สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Support Officer (Publications) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การสนับสนุนภารกิจของรองผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ (ฝ่ายโครงการและการพัฒนา) เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนา การดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และการประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์/เครือข่ายระดับภูมิภาคของซีมีโอ รวมถึงการจัดทำสิ่งตีพิมพ์และรายงานประจำปีของซีมีโอ การวางแผนและประสานในเรื่อง การจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมฯ และจัดทำสรุปผลการประชุมฯ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว จะต้องมีอายุระหว่าง 30 – 45 ปี สำเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ การวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์และความรู้ในการเขียนรายงาน หรืองานด้านสิ่งตีพิมพ์/บทความ มีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ Macintosh ตามรายละเอียดที่แนบ

    ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : Programme Support Officer
  2_Job Application-PS
  3_Extracted Staff Rules_PS
  4_Privileges of Professional Staff

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 กรกฎาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking