องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จัดกิจกรรมประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาหารโลก (16 ตุลาคม ของทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนทั่วโลกได้ทราบถึงภารกิจของ FAO และเพิ่มความตระหนักถึงบทบาทของ FAO ในการขจัดความหิวโหยและการขาดสารอาหาร สำหรับปี 2560 นี้ FAO ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันอาหารโลก คือ “Change the future of migration. Invest in the food security and rural development” (เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการลงทุนด้านอาหารและการพัฒนาชนบท) ผู้สมัครเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 19 ปี ผู้สนใจสามารถส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการประกวดได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ที่เว็บไซต์ http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/en/ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fao.org/WFD2017-Contest
คุณสมบัติผู้เข้าร่วม
1. ผู้เข้าร่วมมีอายุระหว่าง 5 ถึง 19 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมการแข่งขัน
2. เป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง
วิธีการเข้าร่วม
1. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม
2. การประกวดเริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560
3. ผู้เข้าแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ช่วงอายุตั้งแต่ 5-8 ปี, 9-12 ปี, 13-15 ปี และ 16-19 ปี
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งผลงานได้เพียงคนละ 1 ชิ้นเท่านั้น
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดประเภทสีที่ใช้ สามารถแต่งเติมโดยใช้เทคนิคการวาดภาพอื่นๆ มาใช้ประกอบได้ตามความต้องการ เช่นเดียวกันกับงานที่ผลิตจากคอมพิวเตอร์ แต่ไม่อนุญาตให้มีส่วนประกอบ ของรูปถ่าย หรือภาพ
6. สามารถมีตัวอักษรในภาพได้ไม่เกิน 25 คำ หรือ ไมเกิน 100 ตัวอักษร ภาษาที่ FAO อนุญาตให้ใช้ ในการแข่งขัน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาลี และ ภาษาญี่ปุ่น
7. จะต้องเป็นโปสเตอร์ที่ประดิษฐ์หรือคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และห้ามมีรูปภาพหรือข้อมูลของผู้เข้าประกวดบนโปสเตอร์
8. ผู้เข้าร่วมทุกคนควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อของ World food day 2017 คือ “เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการลงทุนด้านอาหารและการพัฒนาชนบท”
9. โปสเตอร์ที่ส่งประกวดต้องส่งในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น สำหรับเยาวชนที่ยังเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองสามารถให้การช่วยเหลือในการส่งผลงานเพื่อการประกวดได้
10. ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของ A4 เพื่อความสะดวกต่อการอัพโหลด หากโปสเตอร์มีขนาดใหญ่กว่านั้น สามารถถ่ายภาพผลงาน และอัพโหลดเป็นไฟล์รูปภาพเป็น JPG ได้เท่านั้น
11. ต้องบันทึกในรูปแบบ JPEG และส่งในรูปแบบระบบออนไลน์เท่านั้น
12. ผู้เข้าแข่งขันคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล์ใน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
13. ส่งผลงานได้คนละ 1 ชิ้น
รางวัล
1. คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะ 3 คน จากแต่ละประเภท
2. ประกาศผลผ่านทาง World Food Day Website
3. ผู้ชนะจะได้รับใบประกวดโปสเตอร์วันอาหารโลก
คุณรู้หรือไม่ว่าในปี พ.ศ.2558 ประชากรทุก 1 ใน 7 คนบนโลกใบนี้เป็นผู้อพยพ ประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมา จำนวนประชากรผู้อพยพทั่วโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก และประมาณหนึ่งในสามของจำนวนผู้อพยพดังกล่าวมีอายุระหว่าง 15-34 ปี ทำไมประชากรถึงต้องอพยพและเราจะสามารถช่วยเหลือผู้อพยพเหล่านี้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานหรืออาศัยอยู่ ณ ภูมิลำเนาเดิมหากผู้อพยพเหล่านี้รู้สึกปลอดภัยได้หรือไม่ อย่างไร
คุณรู้หรือไม่ว่าความหิวโหยและความอดอยาก การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และความขัดแย้งต่างๆ เป็นรากฐานของเหตุในการย้ายถิ่นฐาน คุณสามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อป้องกัน การย้ายถิ่นฐานของประชากรแต่ให้ประชากรเหล่านี้อยู่ ณ ภูมิลำเนาของตนเองได้หรือไม่ เราต้องการ เห็นความคิดของคุณภายใต้หัวข้อการจัดงานวันอาหารโลก
การอพยพ คือ การเคลื่อนไหวของประชากรในอายุต่างๆ ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งผู้อพยพออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ การอพยพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และการอพยพภายในประเทศ เช่น การอพยพจากชนบทสู่ชุมชนเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2558 มีจำนวนผู้อพยพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทั่วโลก ทั้งสิ้น 240 ล้านคน ในขณะที่ในปีพ.ศ. 2556 จำนวนผู้อพยพภายในประเทศทั่วโลกประมาณ 760 ล้านคน ซึ่งหมายความว่ามีการอพยพภายในประเทศมากกว่าการอพยพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดยทั่วไปแล้วผู้อพยพจะอพยพจากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นลำดับแรกก่อน ที่จะมีการอพยพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศเพื่อแสวงหางานและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แล้วเพราะเหตุใดการอพยพจึงเป็นเรื่องใหญ่ในปัจจุบัน
ปัจจุบัน การอพยพเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากอพยพ เข้าสู่ชุมชนเมืองเพื่อแสวงหาความคุ้มครองในด้านต่างๆ และการอพยพดังกล่าวนำมาซึ่งปัญหาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้แก่ผู้อพยพ นอกจากนี้ การอพยพยังส่งผลให้ชุมชนชนบทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เป็นวัยทำงาน หรืออีกนัยหนึ่งคือ เมื่อไม่มีแรงงานที่จะทำงานทำให้ มีการผลิตอาหารน้อยลงหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างไรก็ตาม ข้อดีของการอพยพคือ มีการนำมาซึ่งความชำนาญ องค์ความรู้ และ วัฒนธรรมแก่ประเทศที่รับผู้อพยพซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ หากผู้อพยพได้เข้าถึงแหล่งการงานมากขึ้น ผู้อพยพจะเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างการทำงานให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ทดแทนแรงงานที่ขาด และเป็นแหล่งรายได้ของประเทศถิ่นกำเนิด เป็นต้น
The World Food Day Poster Contest เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุตั้งแต่ 5-19 ปี ใช้จินตนาการและส่งผ่านความคิดให้วันอาหารโลก ภายในหัวข้อ “เปลี่ยนอนาคตของการอพยพย้ายถิ่นฐาน ด้วยการลงทุนด้านอาหารและการพัฒนาชนบท” คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ชนะ 4 คนจากแต่ละช่วงอายุ ที่ผ่านการคัดเลือก โดยจะประกาศผลการแข่งขันในเว็บไซต์วันอาหารโลก และสื่อต่างๆ ของ FAO ผลงานของผู้ชนะ จะถูกนำไปแสดงที่สำนักงาน FAO ทั่วโลก และจะถูกนำไปจัดแสดงที่สำนักงานใหญ่ FAO ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลีก่อนสิ้นปี พ.ศ.2560 และจะได้รับกระเป๋าของขวัญพร้อมใบประกาศนียบัตรจาก FAO ประกาศนียบัตรและกระเป๋าของขวัญ

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking