มหาวิทยาลัย Tashkent State University of Law เป็นมหาวิทยาลัยหลักของรัฐบาลอุซเบกิสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านกฎหมาย ตั้งอยู่ ณ กรุงทัชเคนท์ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน มีการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี ด้านกฎหมายมหาชนและธรรมาภิบาล กฎหมายเอกชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายธุรกิจ หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายพาณิชย์ระหว่างประเทศ กฎหมายลักษณะสัญญา กฎหมายบริษัท กฎหมายแรงงาน และกฎหมายนิติวิทยาศาสตร์ และหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอุซเบกและภาษารัสเซีย

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและการสมัครเข้าศึกษาโดยตรงได้ทางเว็บไซต์ www.tsul.uz โดยทางมหาวิทยาลัยฯ กำหนดส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 และจะดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2560 ส่วนสถานที่สัมภาษณ์สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Tashkent State University of Law ตามเอกสารแนบ Click.. หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2675 3995-6 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117

***************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking