สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ รับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่ง Programme Officer II (Evaluation) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งข้างต้น ได้แก่ การวางแผน พัฒนา และบริหารโครงการ/กิจกรรม การจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ข้อเสนอโครงการ และสรุปผลการดำเนินโครงการ การประสานในเรื่องการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ รวมทั้งการประสานเกี่ยวกับการจัดประชุมและสัมมนาต่าง ๆ การจัดทำสรุปผลการประชุมฯ และการวิจัยเปรียบเทียบ อนึ่ง ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น จะต้องมีอายุระหว่าง 35 – 56 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดีมาก มีประสบการณ์การทำงานในสาขาการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 ปี รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบ
    ผู้สนใจสมัครตำแหน่งข้างต้น สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : 1_PO2_31May17doc
  2_Job Application-PS
  3_Extracted Staff Rules_PS
  4_Privileges of Professional Staff

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking