สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017” (ชื่อเดิม SEAMEO 50x3 Schools’ Network) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ในหลายรูปแบบ ผ่านทางการฝึกอบรม (Training programme) โดยการสนทนา face-to-face และ online รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางการเข้าร่วมกิจกรรมของครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา

    ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ ได้ร่วมมือกับศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ จำนวน 21 แห่ง ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนของซีมีโอ โดยใช้ Online Lecture Series และการฝึกอบรมในหลายหัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ผ่านทาง WEBEX teleconference และ MOOCs platform ทั้งนี้ โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “SEAMEO Schools’ Network in 2017” จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสำนักงานเลขาธิการซีมีโอจะติดต่อทาง e-mail กับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โดยโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนทุกระดับชั้นเรียน ได้แก่ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เทคนิคและอาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ (ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และเวียดนาม) สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการข้างต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

    ข้อมูลเกี่ยวกับ Online Lecture Series และการฝึกอบรมสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ Click..
    สำหรับข้อมูลของ SEAMEO Schools’ Network in 2017” สามารถดูได้ทางเว็บไซต์ Click..
    สถานศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ http://bit.ly/SEAMEO_School_Network ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 พฤษภาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking