สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ และรัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศรับสมัครผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวด SEAMEO-Australia Education Links Award (SAELA) 2016/2017 ในหัวข้อ “Addressing Barriers to Inclusion” โดยข้อเสนอโครงการจะต้องแสดงถึงแรงบันดาลใจของบุคคล กลุ่มคน หรือสถาบัน/องค์กรด้านการศึกษา ในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอ (ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และออสเตรเลีย
    ผลงานที่ส่งควรนำเสนอตัวอย่างข้อริเริ่มด้านการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกันกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย  
    ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถของครู อาจารย์ การสนับสนุน การพัฒนาหลักสูตรและวัสดุการศึกษา หุ้นส่วนด้านการวิจัย การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ ความร่วมมือของสื่อมวลชน งานพัฒนาโดยยึดชุมชนเป็นฐาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประกวด
    ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการจะต้องมีสัญชาติของประเทศสมาชิกซีมีโอ มีอายุอย่างน้อย 18 ปี โดยจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.seameo.org/go/saela4 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.seameo.org/go/saela4info หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญออสเตรเลีย พร้อมโล่เกียรติยศโดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับการเดินทางมารับรางวัลดังกล่าว อนึ่งในกรณีผลงานที่ได้รับรางวัลจัดทำโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กร ผู้ที่เข้ารับรางวัลจะให้เพียงคนเดียวเท่านั้น

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
31 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking