Logo ICE 22 3 2560

เชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชานานาชาติ หัวข้อ Making a Difference: Shaping a New Learning Paradigm for a Sustainable Southeast Asia วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม the Berkeley ประตูน้ำ สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ice-moeth2017.seameo.org/

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มิถุนายน 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking