สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาของซีมีโอ (Post-RELC) ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “Dimensions of Language Education: Policy, Perspectives, Practice” ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมฯ ต้องปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และสามารถเข้าร่วมงานครั้งนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นได้ตามสิทธิ์แห่งระเบียบของข้าราชการ เมื่อผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดอนุมัติแล้ว

    อนึ่ง ขอให้ผู้สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ www.culi.chula.ac.th/international/2017PostRELC พร้อมค่าลงทะเบียนคนละ 900 บาท โดยชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยประสานงานศูนย์ภาษาของซีมีโอ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 02 218 6031 และ 218 6039

******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking