sema 10   esu logo

        เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมขนระดับชาติ ประจำปี 2560 รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ “Peace is not an absence of war.” ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเยาวชนไทยซึ่งศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีอายุระหว่าง  16 - 20 ปี ให้มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 1 คน จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition - IPSC) ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
        ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 64 คน ซี่งในรอบรองชนะเลิศนี้กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกผู้แข่งขันจำนวน 10 คน และตัวสำรอง 1 คน เพื่อไปเข้าร่วมแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “To define is to limit.” ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

public speaking 14 15 jan 2560

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 มกราคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking