ipec8 12 2559

โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง (IPEC) กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงานเปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช. และผู้จบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 (สายวิทย์-คณิต) ปี 2558 และกำลังจะจบการศึกษาในปี 2559 คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป เพศชาย สุขภาพแข็งแรง ตาไม่บอดสีใน 3 สาขา 1.สาขาปิโตรเคมี 2.สาขาเทคนิคพลังงาน 3.สาขาเคมีอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถเข้ารับการสมัคร และติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.irpct.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 27 มกราคม 2560

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking