ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก JENESYS2016 หัวข้อ Economics  ; Small and Medium Enterprises กลุ่มที่ 6 -9

*****************************

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก (JAPAN EAST ASIA NETWORK OF EXCHANGE FOR STUDENTS AND YOUTHS 2016 หรือ JENESYS2016) ซึ่งริเริ่มขึ้นโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชินโซ อาเบะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในหลากหลายภูมิภาคเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในหลากหลายสาขา ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 นี้ ได้จัดโครงการ JENESYS2016 ขึ้นเพื่อเชิญเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน, อินเดียและ ติมอร์-เลสเต เดินทางไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวนกว่า 2,630 คน โดยกำหนดเป็นหัวข้อ “Economics” เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดยเยาวชนจะได้ทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ และสร้างรากฐานของมิตรภาพอันมั่นคงภายในภูมิภาคต่อไปในอนาคต ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย บริษัทชั้นนำ องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจ พร้อมสัมผัสวัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมโฮมสเตย์กับชาวญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างการเดินทาง
ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น จึงเปิดการคัดเลือก บุคคลทั่วไป นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท ผู้มีคุณสมบัติอันเหมาะสมตามกำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 ซึ่งมีทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยทั้ง 4 กลุ่มจะได้เดินทาง ในปี ค.ศ.2017  ซึ่งจะเดินทางในช่วงเวลาที่ต่างกันไป ภายใต้หัวข้อ "Economics: Small and Medium Enterprises"  ซึ่งจะมีหัวข้อย่อย(sub-theme)ของกิจกรรมที่กำหนดไว้ในแต่ละกลุ่มอีกด้วย
ตามรายละเอียดดังนี้
1. Economics “Small and Medium Enterprises 2” 6th batch with “AEC/Trade Investment Promotion” sub-theme, เดินทางระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)
2. Economics “Small and Medium Enterprises 3” 7th batch with “ENERGY” sub-theme, เดินทางระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท 12 คน และบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามกำหนด 11 คน)
3 Economics “Small and Medium Enterprises 4”  8th batch, เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560 (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของกลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)
4. Economics Economics “Small and Medium Enterprises 5” 9th batch, เดินทางเป็นเวลา 8-9 วัน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เมษายน พ.ศ. 2560
(สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือบุคคลทำงานทั่วไปที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด 15 คน โดยจะมีการประกาศหัวข้อย่อยและวันเวลาเดินทางที่แน่นอนของกลุ่มให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ทราบอีกครั้ง)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี
2. ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนใดๆจากรัฐบาลญี่ปุ่น (เช่น JAPAN FOUNDATION, JICA,KIZUNA, JENESYS2.0,JENESYS2015, SSEAYP or MEXT Mongbusho scholarship) (*หมายเหตุ* หากตรวจสอบพบว่าเคยเข้าร่วมโครงการใดๆของรัฐบาลมาก่อนจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการ*)
3. ไม่เคยพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเกินกว่า 3 เดือน (*หมายเหตุ* ไม่ว่าจะออกค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ก็ตาม)
4. 4.1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์ , ธุรกิจ, การค้า และการลงทุน
4.2 บุคคลทำงานทั่วไป ซึ่งทำงานที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสนใจในด้าน การค้า การลงทุน และธุรกิจระหว่างประเทศ (เช่น ผู้นำองค์กร,ผู้ประกอบการ,นักลงทุน,นักธุรกิจ,ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับองค์กรผู้บริโภค หรือ พนักงานในองค์กรบริษัท/SMEs/Start Up ที่เกี่ยวกับการค้า การลุงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ  )
5. เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
6. เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หากมีโรคประจำตัวต้องมีใบรับรองแพทย์(ภาษาอังกฤษ) แนบมาด้วย
7. ได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการใน Application Guideline
*หมายเหต* ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดตามช้อ 1-7 สามารถสมัครได้ทุก Batch โดยหัวข้อย่อย หรือ Sub-theme เป็นเพียงการแจ้งหัวข้อของกิจกกรรมที่จะได้ทำระหว่างเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

เอกสารเกี่ยวข้องกับโครงการและเอกสารการสมัคร ได้แก่
1. Application Guideline
2. Program Schedule (Tentative)
3. ANNEX_3 Entry Form
4. ANNEX_4 Entry Form (Sample)
5. ANNEX_5 Application Form (Essay)

วิธีการสมัคร
1. กรอกข้อมูลใน ANNEX_3 ENTRY FORM ให้ถูกต้องครบถ้วนตามตัวอย่างใน Annex4_ Entry Form (Sample)
2. กรอก ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY) โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด วิธีการกรอก ANNEX_5 APPLICATION FORM(ESSAY) ระบุไว้ตามด้านล่าง
2.1 ข้อมูลส่วนตัว  (กรอกข้อมูลให้ครบทุกข่อง/ สามารถเว้นช่องว่างได้หากไม่มีคะแนน TOEICหรือTOEFL    )
2.2 ระบุโปรแกรม JENESYS2016 (โดยเลือกจาก A,B,C หรือ D) ที่มีกำหนดเวลาการเดินทางอันเหมาะสมสำหรับท่านที่สุด โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 batch  แต่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมได้จริงเพียง 1 batch เท่านั้น
2.3 เขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดเป็นภาษาอังกฤษ
3. ส่ง 1. ANNEX_3 ENTRY FORM พร้อมทั้ง 2. ANNEX_5 APPLICATION FORM (ESSAY) และแนบ สำเนาพาสปอร์ต (หากมี) มายัง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 (วันสุดท้ายของการส่งใบสมัครของทั้งสี่กลุ่ม)
4. กรุณาระบุหัวข้อในอีเมล์ว่า “สมัครJENESYS2016Economics”
การแจ้งผลคัดเลือก
ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นจะทำการแจ้งผลการคัดเลือกไปยังอีเมล์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละ Batch เท่านั้น  สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ทางสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นขอสงวนสิทธิ์ในการงดแจ้งผลการคัดเลือกให้ทราบ
ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น โทร. 02-207-8504 (คุณมิ)

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking