ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม “The World Open Space on Open Space (WOSonOS) Conference” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) เมือง Quezon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

    ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จะจัดการประชุม “The World Open Space on Open Space (WOSonOS) Conference” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของซีมีโอ (อินโนเทค) เมือง Quezon สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เครื่องมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เรียกว่า “Open Space Technology (OST)” เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในบริบทที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือตามประเด็นต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับเวทีการประชุมในระดับองค์กร ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ที่ผู้เข้าประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สามารถกำหนดวาระการประชุมและดำเนินการประชุมได้ด้วยตนเอง
    ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://www.wosonos2016.com โดยชำระค่าธรรมเนียมการประชุม จำนวน 350 เหรียญสหรัฐ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
(กลุ่มความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศระดับภูมิภาค)
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking