sema 10

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 - 2560 (2016 - 2017 International Education Exchang Programe) ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

 

education exchange 2016 2017 25 8 2559

******************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
25 สิงหาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking