กระทรวงศึกษาธิการ ขอขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคลผู้สนใจเพื่อสมัครเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ซีมีโอสปาฟา โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติและประสบการณ์ คุณสมบัติอื่น ๆ และระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังแนบ Click..

    ผู้สนใจสมัครตำแหน่งดังกล่าว สามารถส่ง ใบสมัคร พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดให้สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2559


**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking