ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมประกวดในงาน
“19th Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition”
ณ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น
****************

19th poster 15 7 2559

องค์กร Japan Overseas Cooperative Association (JOCA) ได้ประกาศเชิญชวนให้เยาวชนจากทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง 4 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2543-1 เมษายน 2555) ส่งผลงานศิลปะตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง โดยไม่กำหนดหัวข้อ เข้าร่วมประกวดในงาน “19th Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition” ณ จังหวัดคะนะงะวะ ประเทศญี่ปุ่น
หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด
    1. คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด : อายุระหว่าง 4-15 ปี (เด็กและเยาวชนที่เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2543-1 เมษายน 2555)
    2. หัวข้อ : ตามความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยไม่กำหนดหัวข้อ
    3. ขนาดของผลงาน : กระดาษขนาดความกว้าง 38 เซนติเมตร ความยาว 54 เซนติเมตร หรือผ้าใบ ขนาดไม่เกินไซส์ F8
    4. วัสดุสำหรับการสร้างสรรค์ผลงาน : สีน้ำ สีน้ำมัน สีเทียน ดินสอสี ภาพพิมพ์ การตัดปะกระดาษ เป็นต้น
    5. จำนวนผลงาน : สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน โดยต้องเป็นผลงานของตนเองและไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
    6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ใส่กรอบ และผลงานที่วาดด้วยสีน้ำมันต้องวาดลงบนผืนผ้าใบเท่านั้น
    7. กำหนดส่งผลงาน : ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-30 พฤศจิกายน 2559
ทั้งนี้ ผู้จัดไม่รับผลงานทางอีเมล์ ยกเว้นใบสมัครของการส่งผลงานประเภทกลุ่ม (Group Entry Sheet)
    8. กำหนดวันประกาศผลการคัดเลือก : ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รางวัลการประกวด
    1. Grand Prize : รางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะงะวะ ประกอบด้วย 3 รางวัล (1 รางวัล สำหรับเยาวชนในจังหวัดคะนะงะวะ และ 2 รางวัล สำหรับเยาวชนจากต่างประเทศ)
    2. Special Prize : รางวัลจากของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (1 รางวัลสำหรับเยาวชนในจังหวัดคะนะงะวะ) รางวัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (1 รางวัลสำหรับเยาวชนจากต่างประเทศ)
    3. Selected Prize : สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนประมาณ 467 ผลงาน **ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย ประกาศนียบัตร ชุดหนังสือ และของที่ระลึก**
ผู้จัดการประกวด
    ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Masami Nakanishi หรือ
Ms. Arina Onodera ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html


-----------------------

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
15 กรกฎาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking