กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศรับสมัครครอบครัวชาวไทย เพื่อทำหน้าที่ครอบครัวเจ้าภาพรับและดูแลเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ที่เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2559 โดยครอบครัวที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
1. ครอบครัวชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร)
2. มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะรับเยาวชนเข้าไปพักอาศัย รวมทั้งดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนได้
3. มีสมาชิกในครอบครัวที่มีวัยใกล้เคียงกับเยาวชน และสมาชิกอย่างน้อย 1 คน สามารถพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาท้องถิ่นของเยาวชนได้
        สำหรับครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือที่ www.dcy.go.th ทั้งนี้สามารถส่งใบสมัครได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครครอบครัวเจ้าภาพ โครงการเรือฯ” รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2651 6534 ในวันและเวลาราชการ (8.30 – 16.30 น.)

*********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มิถุนายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking