รับสมัครคัดเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71
ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559
ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก

*************************

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 25 ปี สมัครเข้ารับการคัดเลือกร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (71st Session of the United Nations General Assembly - UNGA 71) ช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2559 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงการต่างประเทศจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เบี้ยเลี้ยง และประกันสุขภาพให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกการส่งเยาวชนเข้าร่วมการประชุม UNGA เป็นการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติ และได้รับประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในการยกร่างถ้อยแถลงของไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในคณะกรรมการ 3 (สังคม สิทธิมนุษยชน มนุษยธรรม และวัฒนธรรม) และปฏิบัติงานสนับสนุนอื่นๆที่เหมาะสม

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th (เลือกภาษาไทย) หัวข้อประกาศกระทรวงฯ เรื่อง รับสมัครเยาวชนเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
30 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking